Bestuur Wageningse Schoolvereniging / WSV

Het bestuur van de Wageningse Schoolvereniging bestaat uit een uitvoerend en toezichthoudend deel.

Uitvoerende bestuursleden zijn:  (UB leden)
Paul van den Brink, penningmeester
Arjen Galema
Alice Haak, directeurbestuurder

Toezichthoudende bestuursleden zijn: (TB leden)
Joep Cuppen, voorzitter
Anita Jurgens, secretaris
Tim Raats
Els Kranen
Jeroen Kruisselbrink

 

Medezeggenschapsraad  (MR)
Namens de ouders: (OMR)
Helga Bongers, voorzitter
Jeroen Zwetsloot
Irene Lutgendorff

Namens het team: (PMR)
Astrid van Engel, secretaris
Nicole van der Mark
Guido van Lonkhuizen
 

Activiteitencommissie (oudercommissie)
De school heeft een zeer actieve oudercommissie, waarin negen ouders actief zijn. Zij organiseren veel praktische zaken, zoals schoolversieravonden, de sinterklaas en kerstviering, de paasviering en het grootse jaarlijkse eindfeest. De activiteitencommissies verleent onder voorzitterschap van Janneke Stam veel hand en spandiensten. Het is een bruisende, activieve commissie waar we erg trots op zijn!

Sportcommissie De sportcommissie is een aparte commissie behorend bij de activiteitencommissie en ontlast, onder voorzitterschap van Carolien Koekoek, het schoolteam enorm. Deze commissie regelt de organisatie rondom de vele sporttoernooien waar de school aan deelneemt. 

Kluscommisse Ook is er een kluscommissie actief. Deze commissie bestaat uit een aantal ouders die af en toe reparatieklusjes in school uitvoeren.

 

 

 

 

 

 

 


logo