Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom op de G.J. van den Brinkschool. U kunt voor een kennismakingsgesprek en bezoek een afspraak maken met de directeur. De school krijgt jaarlijks veel aanmeldingen. Het beleid van de school is erop gericht 29 leerlingen per klas aan te nemen.

Voor de 5-8 groep (hoogbegaafden) geldt een specifiek aannamebeleid.

Aannamebeleid:

Vanaf 1 januari 2017 is dit aannamebeleid van kracht.

Aantal inschrijvingen
Broertjes en zusjes van kinderen die al op de GJ van den Brinkschool zitten, hebben voorrang, mits zij op tijd zijn ingeschreven (zie hieronder). Deze groep wordt aangevuld met nieuwe leerlingen tot het maximum aantal inschrijvingen.

Inschrijving van nieuwe leerlingen
Aan het begin van elk kalenderjaar wordt op basis van het aantal ingeschreven broertjes en zusjes bepaald hoeveel nieuwe leerlingen kunnen worden ingeschreven. Ouders die hun kind in willen schrijven bij de GJ van den Brinkschool kunnen een rondleiding krijgen van de directeur. Een rondleiding kan het hele jaar door gegeven worden en is niet verplicht voor een inschrijving.

Aanname van nieuwe leerlingen vindt plaats op volgorde van inschrijving. Inschrijving voor de GJ van den Brinkschool is mogelijk vanaf het kalenderjaar dat het kind twee jaar wordt. Geïnteresseerde ouders kunnen een inschrijfformulier aanvragen. Dit kan per mail, per post, telefonisch of via de website vanaf de eerste schooldag van het kalenderjaar dat het kind twee wordt. Vanaf die dag wordt het inschrijfformulier ook pas uitgegeven. Wanneer de school dit volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier retour ontvangt, is het kind ingeschreven. Let wel: voor zover het maximaal aantal inschrijvingen niet wordt overschreden. Wanneer het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt, wordt er een wachtlijst gevormd.

Broertjes en zusjes van ingeschreven kinderen
Broertjes en zusjes van kinderen die al ingeschreven zijn voor de GJ van den Brinkschool kunnen ingeschreven worden vanaf hun geboorte. Om voorrang te krijgen op andere kinderen moeten ouders deze broertjes en zusjes inschrijven vóór het kalenderjaar dat hun kind twee jaar wordt. De school zal ouders hier jaarlijks aan herinneren door middel van een oproep in de Brinkberichten. Ook ouders van kinderen die wel ingeschreven zijn, maar nog niet op school zitten, krijgen een jaarlijks verzoek eventuele nieuw geboren broertjes en zusjes vast aan te melden.

Zij-instroom
De school zal actief streven naar het vullen van vrijkomende plekken in hogere klassen door middel van zij-instroom. Wanneer een nieuwe leerling wordt aangemeld voor een van de hogere klassen wordt gekeken of er plaats is in de betreffende klas. Indien dit niet het geval is, wordt verzocht een wachtlijstformulier in te vullen en komt het kind op de wachtlijst te staan. Vrije plaatsen in een klas worden ingevuld met nieuwe leerlingen op volgorde van aanmelding voor de wachtlijst. Het kan zijn dat niet alle kinderen uit een gezin geplaatst kunnen worden. Broers en zussen van een leerling die geplaatst is via de zij-instroom en nog geen vier jaar zijn krijgen niet automatisch een plek op de GJ van den Brinkschool. Ook voor hen geldt, dat zij alleen voorrang krijgen wanneer zij zijn ingeschreven voor het kalenderjaar dat zij twee jaar worden. Voor broers en zussen ouder dan vier jaar geldt dat zij bovenaan de wachtlijst voor zij-instroom worden geplaatst en ingeschreven kunnen worden wanneer er plaats is. Omdat het voor een gezin erg lastig kan zijn om kinderen op verschillende basisscholen te hebben, zullen we per individuele situatie beoordelen of deze broers en zussen toch geplaatst kunnen worden.


logo