Algemene maatregelen coronavirus G.J. van den Brinkschool

Alle personen, leerlingen, medewerkers en ouders, moeten zich op school  houden aan de huidige maatregelen Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus | Coronavirus COVID-19

Leraren en andere medewerkers moeten onderling 1.5 meter afstand tot elkaar bewaren.  

Verder blijven de schoolmaatregelen die vóór de zomervakantie genomen zijn van kracht.  Deze maatregelen zijn gebaseerd op het landelijke coronaprotocol basisonderwijs

Leerlingen

 • Kinderen tot en met groep 8 kunnen wel naar school als ze af en toe hoesten (zonder andere klachten) of met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en verkoudheid.
 • Het kind blijft thuis als het verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);.ook als het naast verkoudheidsklachten koorts heeft en/of benauwd is en/of meer dan incidenteel hoest.
 • Als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie blijft het ook thuis.
 • Ook kinderen kunnen worden getest. Dit verloopt op dezelfde wijze als bij volwassenen, online via www.coronatest.nl, of telefonisch via 0800 – 1202. Na een negatieve test mogen kinderen weer naar school.
 • Ook kinderen, ongeacht leeftijd, die in quarantaine zitten vanwege een zieke huisgenoot blijven thuis.
 • Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen ook weer naar school.
 

Ouders 

Tijdens het halen en brengen van de kinderen komen de ouders niet in school. Voor ouders van driejarige kleuters, die aan het wennen zijn, wordt een uitzondering gemaakt. Als u de leerkracht wilt spreken bent u uiteraard wel van harte welkom. Als u uitgenodigd wordt voor een gesprek over uw kind, één op één wordt dit namelijk wel gedaan.  

 

Ventilatie en onderwijs

De G.J. van den Brinkschool baseert zich op de informatie van de overheid ten aanzien van  Het coronavirus en ventilatie in gebouwen | Coronavirus COVID-19 Wij baseren ons hierbij op de Handreiking coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen opgesteld door de PO Raad.

Concreet betekent dit dat er voor elke klas (betrouwbare)  CO2 meters zijn aangeschaft en dat er vóór 1 oktober in kaart is gebracht of het schoolgebouw voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Dit laatste conform het ambitieplan van het pas opgerichte LCVS (Landelijke coördinatieteam ventilatie op scholen). Het schoolgebouw voldoet aan deze eisen. 

 

Communicatie en stappenplan bij een positief geteste leerling.

Als een leerling positief getest is dan hanteren wij onderstaande stappen
 
1. Melding van een besmetting
De ouders van de positief geteste leerling bellen zo snel mogelijk de directeur van de school. Het telefoonnummer van de directeur (Alice Haak) is : 06-83329648. Gevraagd wordt of de naam van het kind wel of niet bekend gemaakt mag worden. Gedurende het proces houdt de school met de ouders van de positief geteste leerling contact.
 
2. Contact met het scholenteam van de GGD
De directeur van de school treedt zo snel mogelijk in contact met het scholenteam van de GGD. Het scholenteam is binnen de GGD een gespecialiseerd team die scholen volgens het GGD protocol adviseert te handelen.
 • De besmettingsperiode is twee dagen voorafgaand aan de positieve constatering.
 • De GGD geeft aan of de hele klas wel of niet in quarantaine moet.
 
3. Contact met de ouders van leerlingen uit de klas van het positief geteste kind 
 • De ouders van de desbetreffende klas worden zo spoedig mogelijk door de directeur via mail en via de contactouder in de groepsapp van ouders ingelicht.
 • De ouders van de desbetreffende klas ontvangen via de directeur per mail een informatiebrief van de GGD. De GGD verricht bron- en contactonderzoek. Als u niet door de GGD gebeld wilt worden kunt u dat aangeven bij de directeur van de school. Op basis van dit     onderzoek krijgt iedereen die intensief contact heeft gehad met de besmette persoon het advies zich te laten testen en/of in quarantaine te gaan. Wij gaan ervan uit dat u dit advies opvolgt.
 • Op de vijfde dag na het laatste contact met de positief geteste leerling kunnen alle leerlingen uit deze klas getest worden. Als de uitslag negatief is mogen de leerlingen na de vijfde dag weer naar school. Als u uw kind niet wilt laten testen blijft het tien dagen in quarantaine. Quarantaine houdt in dat uw kind wel andere gezinsleden mag ontmoeten en dat de andere gezinsleden niet thuis hoeven te blijven.
 • Bij quarantaine ontvangt de desbetreffende klas een digitaal lesprogramma van de leerkracht. Lesboeken en werkschriften en zonodig een chromebook kunnen op school opgehaald worden. De leerkracht informeert de ouders wanneer deze opgehaald kunnen worden.
 
4.a Contact met het personeel (en zonodig personeel van een ketenpartner)
Het hele team wordt zo spoedig mogelijk door de directeur ingelicht. Uitgezocht wordt welk teamlid (of gastdocent, of vakdocent of stagiair) wanneer in contact is geweest met het positief geteste kind. Indien van toepassing wordt de BSO of kinderopvangorganisatie ingelicht. Als ouders vragen hebben dan checken de leerkrachten het antwoord bij de directeur, zodat er eenduidig gecommuniceerd wordt.
 
4.b. Contact met alle ouders van de school
Gelijktijdig communiceert de directeur via de mail aan alle klassen en via de contactouder in de groepsapp van alle klassen dat in groep x een leerling positief getest is op corona. De naam van de groep zal wel genoemd worden, maar de naam van het kind niet. Door dit kenbaar te maken kan iedere ouder voor zich een afweging maken. Vooral als u in contact staat met iemand die een verhoogd risico heeft.

logo