Kinderen vanaf 5 jaar zijn wettelijk leerplichtig. Dat betekent dat ze vanaf die leeftijd verplicht zijn om de basisschool te bezoeken.
Vrijwel alle kinderen in Nederland gaan vanaf hun vierde verjaardag naar school. De leerplichtwet geeft de ouders van een leerling die de leeftijd van zes jaar nog niet heeft bereikt de mogelijkheid om mededeling te doen aan de schoolleider van de basisschool dat ze gebruik willen maken van de mogelijkheid tot vrijstelling in verband met overbelasting van hun kind. Dit kan voor maximaal vijf uren per week. De directeur kan dit in overleg met de ouders uitbreiden tot maximaal tien uren per week. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat deze uren gebruikt worden om vakanties en/of weekeinden te verlengen.
Vanaf 6 jaar zijn alle kinderen volledig leerplichtig. Slechts bij hoge uitzondering mag er dan door de school buiten de normale vakanties om verlof worden verleend. De leerplichtambtenaren moeten er op toezien dat de leerplichtwet goed wordt uitgevoerd. Er bestaan hiervoor dan ook richtlijnen, waar elke school zich aan heeft te houden. Deze staan in de Wet op het Primair Onderwijs.

Klik hier voor informatie op de site van de Rijksoverheid

Schriftelijk verzoek
Ouders moeten een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur van de school. Deze beoordeelt, indien nodig in overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente, of er sprake is van gewichtige omstandigheden. Indien het verzoek niet kan worden ingewilligd, wordt dat aan de ouders meegedeeld en uitgelegd.


logo