Veel informatie over het schoolbeleid kunt u vinden in de schoolgids. Er zijn een aantal zaken die wij expliciet onder uw aandacht willen brengen. Zoals het strategisch beleidsplan, informatie over passend onderwijs, de tevredenheidsonderzoeken, het privacybeleid en de laatste onderwijskundige ontwikkelingen.

Ontwikkelingen

Dit schooljaar staat u een aantal onderwijsvernieuwingen te wachten die in het verlengde liggen van eerder ingezet beleid, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan en schoolplan. Want naast taal, lezen en rekenen, -de kernvakken-, zijn vaardigheden zoals bijvoorbeeld samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen en kritisch denken steeds belangrijker aan het worden. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw. Het gaat niet meer alleen om het hebben van kennis, maar vooral om het leren leren en het leren ontwikkelen van vaardigheden en inzichten (een groeimindset).

Eén van de uitwerkingen hiervan is dat we de leerlingen (nog) meer gaan betrekken bij hun eigen leerproces. Voor IPC gaan de leerlingen dit schooljaar werken met een digitaal leerlingportfolio dat toegankelijk wordt voor ouders, zodat u kunt zien wat uw kind geleerd heeft. Het portfolio wordt een onderdeel van het (leerling)rapport.

Vorig schooljaar zijn de vorderingen in bijzijn van ouders en kinderen besproken. Dit is erg goed bevallen, vandaar dat we hier in februari 2020 mee doorgaan, maar dan met de leerlingen uit de groepen 2 t/m 8. Het is uiteraard niet verplicht om u uw kind dan mee te nemen, maar wij stellen dit wel erg op prijs: het gaat immers om de kinderen!

Ook aan een andere nieuwe ontwikkeling, de indiviudele startgesprekken in de eerste schoolweken, wordt in het schooljaar 2019-2020 een vervolg gegeven.

 

Jaarverslag schoolbestuur

Hieronder kunt u het jaarverslag van de Wageningse School Vereniging downloaden.

Jaarverslag 2018

 


logo