Passend onderwijs is onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Dat geldt bij zowel een ontwikkeling die naar wens verloopt, als bij een ontwikkeling waarbij het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen.
Vaak kan de leerkracht die extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider die de onderwijsondersteuning coördineert op onze school. Bij het bieden van extra ondersteuning worden onze twee leraarondersteuners ingezet. Is er meer nodig, dan kan onze school informatie inwinnen bij de Steunpunt Coördinator van het Regionaal Steunpunt in ons samenwerkingsverband.

Kunnen wij een leerling geen passend onderwijs bieden, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat wel passend onderwijs kan bieden.

 

Passende ondersteuning in het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei

Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei.

Over wat onze school in het samenwerkingsverband minimaal moet bieden aan ondersteuning (basisondersteuning), is vastgelegd in het Ondersteuningsplan SWV Rijn & Gelderse Vallei. Wij zien een sterke 'basisondersteuning' letterlijk als dé basis voor passend onderwijs. Oftewel: passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school.
Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest aangewezen persoon of instelling, samen met ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg.
Samen met als uitgangspunt één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen we een kind optimaal in verschillende domeinen in zijn of haar leven: school, 'thuis' en vrije tijd.

 

Passende ondersteuning op de G.J. van den Brinkschool 

voordat ouders hun kind aanmelden bij ons op school kunnen zij zich vooraf goed oriënteren.

Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in de schoolgids en het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ouders kunnen hier het schoolondersteuningsprofiel G.J. van den Brinkschool inzien.

Ondersteuningsteam G.J. van den Brinkschool
Onze school heeft een intern ondersteuningsteam. Hieraan nemen de leerkracht, leraarondersteuner, de intern begeleider en in voorkomende casussen ouders deel. Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt dit ondersteuningsteam een 'arrangement' op maat. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding.
Vanaf het moment dat een kind ( kortdurende ) extra ondersteuning nodig heeft, wordt een doelstelling geformuleerd én een evaluatiemoment gepland.

Ondersteuningsteam Wageningen
Vijf keer per schooljaar is er een Ondersteuningsteam Wageningen gepland. Wanneer een leerling meer dan kortdurende ( een periode van ca. 6 tot 8 weken) extra ondersteuning nodig heeft, wordt een beroep gedaan op het OT Wageningen.

Aan dit overleg nemen de steunpuntcoördinator van het SWV, de jeugdconsulent, de jeugdarts, de ouders van de leerling, de leraar en de intern begeleider deel. De uitkomst van dit overleg kan zijn dat de school (tijdelijk) extra financiën ontvangt of een beroep kan doen op een themaspecialist van het samenwerkingsverband.


logo